1. FORUTSETNINGER

Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge MULTIMEDIANORDIC.no samt informasjon
oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet.
Avtalen inngås mellom MULTIMEDIA NORDIC AS  (heretter kalt Multimedia Nordic) og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet
(heretter kalt Bruker).
Avtalen er inngått når brukeren har gjennomført bestillingen via MULTIMEDIA NORDIC AS sine bestillingssider og mottatt e-post
bekreftelse på at MULTIMEDIA NORDIC AS  har mottatt dette skjemaet.

MULTIMEDIA NORDIC AS forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling, forutsatt at et denne retten er benyttet innen 2 – to – dager etter at e-post
bekreftelsen er mottatt av Bruker.

 1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

MULTIMEDIA NORDIC AS tilbyr Bruker muligheten til å lagre elektroniske data på sine servere slik at andre kan få tilgang til denne informasjonen via
World Wide Web (WWW). I tillegg får brukeren muligheten til å sende elektronisk post (e-post) via World Wide Web (WWW) og MULTIMEDIA NORDIC AS
sine systemer. MULTIMEDIA NORDIC AS  vil fakturere Bruker for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser for tjenestene.

Bruker må: Selv stå ansvarlig for at nødvendig utstyr er til stedet, slik som datamaskin og modem, for å koble seg til WWW. Ha tilgang til WWW
og bekoste eventuelle telefonutgifter eller andre utgifter som måtte påløpe som følge av denne tilkoblingen.
Bruker må i tillegg selv også koste eventuelle kostnader for å skaffe seg tilgang til nødvendig programvare.

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Bruker er forpliktet til løpende å meddele MULTIMEDIA NORDIC AS eventuelle endringer i Brukers bostedsadresse
og/eller e-postadresse. Manglende meddeles til MULTIMEDIA NORDIC AS om endringer i Brukers bostedsadresse og/eller e-postadresse,
vil bli ansett som et vesentlig brudd på MULTIMEDIA NORDIC AS sine tjenestevilkår,
og MULTIMEDIA NORDIC AS kan benytte seg av retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til Multimedia Nordic.

MULTIMEDIA NORDIC AS vil ikke under noen omstendigheter utlever noen av disse opplysningene til tredjepart,
med mindre Bruker selv har gitt skriftlig tillatelse til dette eller MULTIMEDIA NORDIC AS via rettslig kjennelse blir påtvunget til å utlevere denne informasjonen om Bruker.

Dersom det blir MULTIMEDIA NORDIC AS kjent at noe av informasjonen som Bruker har lagt inn er feil eller ukorrekt forbeholder
MULTIMEDIA NORDIC AS seg retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til Multimedia Nordic. I slike tilfeller vil ikke eventuelle utestående beløp bli refundert.

 1. ENDRING AV VILKÅRENE

MULTIMEDIA NORDIC AS forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet.
Dersom en slik endring finner sted, skal MULTIMEDIA NORDIC AS informere om dette på tjenesten sin hovedside (www.MULTIMEDIANORDIC.no)
samt til kunde via e-post. Kunden plikter til enhver tid å sørge for at MULTIMEDIA NORDIC AS har korrekt informasjon om kommunikasjonskanalen til Bruker.
Dersom Bruker ikke godtar de nye vilkårene for tjenesten, har Bruker muligheten til å avslutte sin bruk av tjenesten der og da.

Dersom Bruker fortsetter og benytte seg av tjenesten betyr dette at: Bruker godkjenner de nye vilkårene for bruk av tjenesten.
Bruker forplikter seg til vilkårene som er angitt her for bruk av tjenesten.

 1. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN

MULTIMEDIA NORDIC AS vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
MULTIMEDIA NORDIC AS  kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig.
MULTIMEDIA NORDIC AS forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig.

MULTIMEDIA NORDIC AS har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom MULTIMEDIA NORDIC AS benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.

 1. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET

Når du blir Bruker av tjenestene fra MULTIMEDIA NORDIC AS vil det bli opprettet en brukerkonto med eget brukernavn og passord.
Det er Bruker selv som er ansvarlig dersom disse ikke holdes hemmelig. Bruker er dessuten ansvarlig for alt som skjer under Bruker sin brukerkonto.

Bruker forplikter seg til enhver tid å informere MULTIMEDIA NORDIC AS dersom Bruker er kjent med uautorisert bruk av Brukers brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsmessig risiko.

 1. BRUKERS PERSONVERN

MULTIMEDIA NORDIC AS har som prinsipp å overholde den private kommunikasjonen mellom sender og mottaker.
I tillegg til de regler som er angitt i punkt 2 ovenfor lover MULTIMEDIA NORDIC AS ikke å overvåke, redigere,
slette eller utelukke noe av innholdet av en Brukers private kommunikasjon.
Unntak er gjeldende dersom: MULTIMEDIA NORDIC AS blir påtvunget dette via rettslig instans eller
Det er behov for å beskytte MULTIMEDIA NORDIC AS sine rettigheter og/eller eiendom eller
Det i helt særskilte tilfeller er nødvendig å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av tjenesten eller allmennheten forøvrig.

Bruker er inneforstått med at MULTIMEDIA NORDIC AS ikke godkjenner innholdet av den kommunikasjon
Bruker foretar via tjenesten og heller ikke at MULTIMEDIA NORDIC AS tar noe som helst ansvar for eventuelle truende,
ulovlige eller på annen måte støtende materiell som Bruker får via denne kommunikasjonen. MULTIMEDIA NORDIC AS
tar heller ikke noe som helst ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.

Bruker er inneforstått med og godkjenner at MULTIMEDIA NORDIC AS gjør teknisk bearbeidelse av Brukers e-post og dens innhold for å:

Innholdet på Brukers websider må til enhver tid følge norsk lovgivning og MULTIMEDIA NORDIC AS kan ikke holdes ansvarlig dersom Bruker ikke overholder dette.
MULTIMEDIA NORDIC AS forbeholder seg retten til å stenge Brukers konto(er) uten videre beskjed dersom det kommer frem at slikt ikke er tilfelle.

 1. ANSVAR

Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko.
Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig.
MULTIMEDIA NORDIC AS kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille Brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.

Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av
tjenesten gjøres på egen risiko og at MULTIMEDIA NORDIC AS ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap
som oppstår på Brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.

MULTIMEDIA NORDIC AS tar intet ansvar når det gjelder varer eller tjenester som bestilles eller mottas gjennom denne tjenesten
eller eventuelle transaksjoner som gjøres via denne.

Bruker er inneforstått med og godtar at Multimedia Nordic, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer, ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar
for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

Ingen muntlig eller skriftlig garanti som ikke finnes i dette dokumentet kan gis.

 1. VIDERESALG AV TJENESTEN

Bruker kan videreselge tjenester kjøpt av PRO ISP. Før et slikt videreslag kan gjøres må MULTIMEDIA NORDIC AS
informeres om dette. Det skal i tillegg utstedes en godkjennelse fra MULTIMEDIA NORDIC AS på at slikt videresalg godtas.
Bruker kan videreselge tjenesten til egne priser. Bruker plikter å betale MULTIMEDIA NORDIC AS de til enhver tid gjeldende priser for
bestilte tjenester selv om disse videreselges og benyttes av tredje part. Dersom tjenesten ikke betales av Bruker kan MULTIMEDIA NORDIC AS
stenge tjenesten i henhold til vilkår i punkt 14 i denne avtalen.

 1. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER

MULTIMEDIA NORDIC AS tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at Brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.

MULTIMEDIA NORDIC AS har ved sending og mottak av meldinger eller data ikke satt en øvre grense på antall eller mengde av dette,
men forbeholder seg retten til å allikevel avgjøre om Bruker sin benyttelse av tjenesten er i samsvar med Vilkår for bruk av tjenesten,
og kan utelukke Bruker dersom MULTIMEDIA NORDIC AS definerer det slik at Bruker ikke følger det som fastsettes i disse vilkårene.
Lagringsmengden og dataoverføringen på de respektive kontoer fremkommer av produktinformasjonen. Overforbruk vil bli fakturert etter egen avgift.
Andre begrensinger for de respektive kontoer kan forekomme.

 1. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN

Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten.
Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges alle lokale, statlige og internasjonale lover og regler.

Bruker forstår og godtar:

Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon.
Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett.
Bruker vil ikke benytte tjenesten til kjedebrev, “spam”-e-post eller andre distribusjonslister til personer som ikke har gitt
spesifikk informasjon om at de ønsker å inkluderes i slike tjenester.
Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell.

Bruker forstår og godtar å ikke sende eller publisere ulovlige, trakasserende, obskøne, truende,
vulgære eller på annen måte støtende materiale i noen form. Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske
eller internasjonale lover og regler. Forsøk på å tilegne seg tilgang til andre selskapers datasystemer er ikke tillatt.

Bruker må ikke under noen omstendigheter foreta handlinger og transmisjoner som vil kunne utgjøre en
uforholdsmessig stor byrde på MULTIMEDIA NORDIC AS sine servere og teknisk infrastruktur.

MULTIMEDIA NORDIC AS forbeholder seg retten til å fjerne innhold som zip, MP3, jpg og liknende såfremt disse belaster
serverne i urimelig grad. Hensikten med MULTIMEDIA NORDIC AS sine webhotell er ikke å fungere som ekstern harddisk for lagring av større mengder
filer til fri nedlastning eller visning, men derimot en fremvisnings- og/eller salgsplass for fysiske og juridiske personer.

Bruker skal ikke ødelegge eller bryte inn i andre brukeres benyttelse eller glede av å bruke tjenesten.

 1. FRI TRAFIKK

MULTIMEDIA NORDIC AS har i utgangspunktet fri trafikk på alle webhotell, men i tilfelle av grov utnyttelse, forbeholder
MULTIMEDIA NORDIC AS seg retten til å oppheve Brukers abonnenment eller å sette begrensninger på Brukers trafikk.
Grov utnyttelse kan eksempelvis være overtredelse av reglene i punkt 10, samtidig med at denne overtredelsen forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk.

 1. AVSLUTNING AV TJENESTEN

Et abonnement løper i 12 måneder ad gangen (en “abonnementsperiode”),
med mindre annet er spesifisert, og kan til enhver tid sies opp av Bruker med minimum 1 – en – måneds varsel inntil utløpet av en abonnementsperiode.
F.eks. hvis Bruker har tegnet et abonnement den 1. januar 2005 gjelder abonnementet til 31. desember 2005.
Hvis Kunden ikke ønsker å fortsette abonnementet for det følgende år (2016) skal abonnementet sies opp senest 30. november 2015.
Denne avslutningen må gjøres via MULTIMEDIA NORDIC AS sin websider (www.Multimedianordic.no). Eller pr epost
Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra Bruker.

MULTIMEDIA NORDIC AS holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.

Dersom Bruker skulle være eller bli misfornøyd med tjenesten eller reglene i dette dokumentet skal han forholde seg på følgende måte:
Øyeblikkelig slutte å bruke tjenesten. Avslutte sin brukerkonto. Informere MULTIMEDIA NORDIC AS om avslutningen.

MULTIMEDIA NORDIC AS forplikter seg ikke til å varsle Bruker om at forholdet blir/er avsluttet hvis ikke alternativ
kontaktform over internett eller brev post (f.eks. alternativ e-post adresse) er oppgitt i brukerens personlige opplysninger.

Ved avslutning av brukerkontoen vil Brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne. Bruker har ingen rett til og MULTIMEDIA NORDIC AS har
intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til Bruker eller tredjepart.

 1. BESKJEDER TIL ELLER FRA Multimedia Nordic As

Alle beskjeder til eller fra MULTIMEDIA NORDIC AS skal foregå skriftlig, via e-post, via MULTIMEDIA NORDIC AS sine kundesider
(www.Multimedianordic.no) eller normal postgang. MULTIMEDIA NORDIC AS kan sende ut meldinger via tjenesten dersom MULTIMEDIA NORDIC AS
mener dette er nødvendig for å informere Bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere.
Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra MULTIMEDIA NORDIC AS gjennom valgt kommunikasjonskanal.

 1. SIKKERHETSKOPIERING AV DATA

Bruker forstår og godtar at MULTIMEDIA NORDIC AS ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt.
Bruker er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på MULTIMEDIA NORDIC AS sine servere.

 1. BETALING

Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten.
MULTIMEDIA NORDIC AS vil forhåndsfakturere Bruker for bruk av tjenesten 1 – en – måned før ny periode av produktet/tjenesten starter.
Bruker gis 14 dagers betalingsbetingelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt.
Ved forsinket betaling vil Bruker motta purring fra oss 14 dager etter fakturaens forfall. Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven.
Ved purring påløper et purregebyr på NOK 54kr. MULTIMEDIA NORDIC AS forbeholder seg retten til å overdra fordringen til tredjepart.
Dersom betaling ikke er mottatt ved start av ny abonnementsperiode, er Bruker inneforstått med at
produktet/tjenesten kan bli suspendert eller slettet og at domene ikke vil fornyes.

Dersom Bruker ønsker å benytte seg av 30-dagers tilbakebetalings garantien, må Bruker gi beskjed til MULTIMEDIA NORDIC AS innen 30 dager fra bestillingen ble gjort.

MULTIMEDIA NORDIC AS pålegger seg å sende ut faktura via e-post til e-postadresse angitt av bruker 1 – en – måned før ny periode av produktet/tjenesten starter.
MULTIMEDIA NORDIC AS pålegger seg også å sende ut varsel via e-post samme dag som fristen på faktura utgår.
MULTIMEDIA NORDIC AS sender faktura, purring og inkassovarsel kun via e-post.
MULTIMEDIA NORDIC AS er ikke ansvarlig for at Bruker mottar e-postene som blir sendt.

Bruker kan betale for tjenesten ved hjelp av bankoverføring, kredittkort eller PayPal (www.paypal.com).

 1. ANGRERETT

Ved benyttelse av angrerett tilbaketrekker MULTIMEDIA NORDIC AS rettighetene til å benytte seg av tjenesten og
Bruker vil få refundert betalt beløp, med unntak av det som fremgår av punktene under og eventuelt gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 30 dager fra bestillingstidspunktet.
Tjenesten er levert når registrering av domenet er foretatt ved domenets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles
etter dette tidspunkt selv om 30 dagers fristen for angrerett ikke er utløpt. Dersom MULTIMEDIA NORDIC AS mottar
avbestilling før domenet er registrert og innen utløp av angrefristen vil Bruker uavkortet få refundert sin betaling.
Forhåndsdesignet webdesign eller logo er ikke refunderbare etter at kjøpet er gjennomført.

Ved bruk av angreretten kan dette fremstilles skriftlig via brevpost eller elektronisk
via e-post dersom MULTIMEDIA NORDIC AS godkjenner refusjonen på denne måten.

 1. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp.
Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid vil tjenesten permanent stenges.
En stenging blir å anse som en oppsigelse slik at Brukerens betalingsforpliktelser gjelder til datoen stengingen utføres.

 1. RETTIGHETER TIL INNHOLD

Bruker forstår og godtar at alt innhold på sidene til MULTIMEDIA NORDIC AS og våre annonsører tilhører det enkelte firma og
all bruk av dette materialet må godkjennes av disse. Det betyr at Bruker ikke kan kopiere, reprodusere, distribuere
eller lage relaterte arbeider ut fra innhold funnet på disse sidene uten skriftlig godkjennelse fra det enkelte firma.

Alle varemerker er copyright beskyttet av sine respektive eiere og alle rettigheter forbeholdes.

 1. LOVER

Punktenes titler i dette dokumentet er kun til hjelp og skal ikke tillegges juridisk betydning.

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av Norsk rett.

Alle tivster skal løses på Multimedia Nordic registrerte adresse,  Stavanger Norge

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen,
kan MULTIMEDIA NORDIC AS kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger.
Fører slike forhandlinger ikke fram, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.